Massiv kritik mot ID-kontroller

Har idag läst igenom alla kritiska synpunkter som lämnats till regeringen med anledning av förslaget om id-kontroller.

Ett tjugotal myndigheter, företag och organisationer hann med att yttra sig under den korta tid som gick innan utkastet blev en proposition.

Eftersom förslaget om att kunna stänga Öresundsbron ströks har jag koncentrerat mig på de delar som handlar om id-kontrollerna.

Här är ett axplock citat ur de yttranden som regeringen fick ta emot. 

Sveriges Bussföretag:

”Det är inte rimligt att transportören ska utföra polisiära uppgifter”

”Övervältrande av statens uppgifter och kostnader till transportörerna är inte skäligt.”

”Det finns inte heller några konsekvensanalyser utförda för vad det kostar transportörerna med denna föreslagna lagstiftning. Det är högst anmärkningsvärt.”

”resenärer kommer att drabbas av förseningar och höjda biljettpriser till följd av identitetskontroller.”

”Vidare riskerar även arbetsmiljön för bussförare att försämras till följd av stress och risk för hot och vild vid avvisning av resenär som betalt färdbiljett men inte kunnat visa giltig identitetshandling.”

”Dessutom har bussförare till skillnad från polis- och tulltjänsteman ingen utbildning eller kunskap att avgöra vad som är en äkta eller uppenbart falsk identitetshandling. Kontrollen riskerar därigenom att bli en kostsam men verkningslös åtgärd.”

”I detta fall har endast ett fåtal erhållit möjlighet att avge ett muntligt remissyttrande och på en extremt kort tid, mindre än två dygn. Märkligt är bland annat att Svensk Kollektivtrafik saknas som remissinstans.”

”Remissen erhölls den 30 november och svar önskades senast den 2 december. Därmed är det omöjligt att fullständigt analysera förslagen och dess konsekvenser.”

”högst otillfredsställande att remittera ett sådant förslag med så kort remisstid som två dygn.”

”Det stipuleras inte heller hur transportören ska kunna visa att en kontroll har genomförts.”

”Under resan kan således identitetshandlingar försvinna och hur ska då föraren kunna bevisa riktigheten av en sådan lista och att den verkligen har upprättats?”

”Frågor om bevisbördan utreds inte närmare i promemorian.”

”Risken för ökat hot och våld mot bussförare berörs inte.”

”Resenärer kommer drabbas av förseningar. Passagerarnas rättigheter om ersättning vid förseningar behandlas inte i underlaget.”

”Många barn under eller runt 18 år reser ensamma med kollektivtrafiken. Hur ska en bussförare avgöra ålder när barn/ungdomar är runt 18 år.”

”Kan uppstå hotfulla situationer. Finns en risk att kollektivtrafiken läggs med skyddsstopp ex Skånetrafiken.”

Skånetrafiken:

”Enligt underlaget så förutsätts att kontrollen sker på dansk sida…Vad händer om DSB inte utför kontrollen eller om de inte gör den bra så att någon ändå kommer ombord? Svensk polis är tillsynsmyndighet, men har inte mandat på dansk sida. Region Skåne befarar att det kan finnas personer på tåget som anländer till Sverige som inte är kontrollerade och att polisen då dömer ut en sanktionsavgift…trots att det är DSB som varit försumlig.”

”Ska polisen fortsätta med gränskontrollerna? Det blir då först en kontroll på dansk sida och sen ett stopp på svensk sida för poliskontroll. Detta är orimligt för de som reser på sträckan.”

”får man räkna med 45-60 min försening”

”trafik behöva glesas till 20 minuterstrafik istället för 10 minuterstrafik”

”Om åtgärderna gäller mer än en månad kommer det att innebära 20 procent färre resande. Region Skåne skulle få en minskad intäkt per månad om 14 miljoner kronor. Om åtgärderna skulle gälla i sex månader skulle summan för intäktsbortfall och kostnader för kontrollerna uppgå till totalt 80 miljoner kr.”

 

Transportstyrelsen:

”övergripande frågan är begreppet ”transportör” som är lite oklart. Det finns ingen definition i författningarna eller löptexten. TS är därför tveksam till om det är den som har avtal med transportören eller den som utför transporten rent faktiskt som avses. TS tycker att det bör vara den som rent faktiskt utför transporten som ska avses.”

Migrationsverket:

Utnyttjande av andra transportmedel kan bli effekten…Även här kommer aktörerna inom den illegala flyktingsmugglingen anpassa sitt handlingsmönster och använda transportmedel som inte täcks av lagtexten…Ett alternativ skulle kunna vara att knyta lagen till själva gränspassagen generellt och inte till något särskilt transportmelden”

”Begreppet giltig id-handling. Det finns ingen definition vad som avses med sådan…Det finns en stor mängd id-handlingar med mkt lågt bevisvärde som kan komma att bedömas som giltiga vid transporten, men som inte är giltiga vid en prövning enligt utlänningslagen. Det blir vidare en besvärlig situation för transportören som inte har tillräckligt expertis för att avgöra om handlingen är giltig”.

SKL:

”Förslaget kommer dock att belasta trafikföretagen och kan även innebära ökade kostnader för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Denna kostnad måste kompenseras från statens sida.”

Kustbevakningen:

”KBV har svårt att förstå hur kontrollerna ska gå till i praktiken…”

Polisen:

”Meningen är att busschaufförer och konduktörer ska göra en grundläggande identitetskontroll och om personen t ex helt saknar id-handlingar eller om de är förfalskade eller falska. Polismyndigheten anser att denna kontroll kommer att bli mycket svår och att det läggs ett väldigt stort ansvar på dessa chaufförer och konduktörer. Enligt gränspolissektionen utgör i migrationsrättsliga sammanhang endast en passhandling en godtagbar id-handling.”

”det är oklart vilka befogenheter de har att genomsöka en buss eller ett tåg…Det blir svårt att avgöra om transportören uppfyllt sin skyldighet eller om personerna gjort sig av med sina handlingar därefter.”

Kammarrätten:

”Enligt regeringens förslag ska identitetskontrollerna utföras av transportören. Detta är en ingripande åtgärd för transportörerna och omställningstiden för dessa blir mycket kort.”

”Det konstateras att frågan om eventuella ersättningsanspråk från transportörer och/eller resenärer, vid exempelvis inställda eller försenade avgångar, inte har behandlats.”

Justitiekanslern:

”papperslösa flyktingar ska förhindras att resa in i landet.”

”tveksamt om enbart den omständigheten att det på grund av det världspolitiska läger f n är många människor som söker sig till Sverige är tillräcklig för att motivera en sådan inskränkning…”

”För den enskilde…är skyddsbehovet rimligen detsamma oavsett hur många andra som vid en given tidpunkt söker asyl.”

”Mot den bakgrunden framstår det som tveksamt om en sådan begränsning av möjligheten att söka asyl i Sverige som skulle bli en konsekvens av den föreslagna regleringen fullt ut är förenligt med Sveriges internationella åtaganden.”

”Under alla förhållanden saknas det en ordentlig analys av hur de framlagda förslagen förhåller sig till gällande nationella och internationella regler på asylområdet.”

”Ett inte helt orimligt antagande är t ex att den föreslagna regleringen kan leda till att många som annars hade sökt sig till landet i mer ordnade former med bus, tåg eller färja istället kommer att använda sig mer okonventionella och i vissa fall kanske rentav farliga vägar. De remitterade förslagen innehåller inte någon analys av tänkbara konsekvenser i dessa avseenden eller när det gäller den potentiella ökningen av organiserad människosmuggling.”

SJ:

”uppgiften att utföra identitetskontroll av personer som reser in i landet bör utföras av Polismyndigheten med bistånd av Tullverket. Det är en uppgift om bör åvila myndighet med kompetens att bedöma äkthet och giltighet av identitetshandlingar och inte åläggas enskilda transportörer. Det är inte rimligt att transportören ska utföra polisiära uppgifter och dessutom stå för dessa kostnader med risk för höga sanktionsavgifter.”

”För att kunna genomföra identitetskontroller enligt föreliggande förslag skulle SJ…tvingas anlita vaktbolag.”

”risken stor att stora delar av trafiken måste lägga ned. Kostnaderna för att fullgöra skyldigheten och risken för trafikstörningar som sprider sig vidare inom järnvägssystemet i södra Sverige och på södra stambanan är alltför stora i förhållande till de intäkter som trafiken genererar för transportörerna.”

”av yttersta vikt att det sätts upp en infrastruktur, t ex i form av avgränsade ytor på särskilda plattformar, som möjliggör en effektiv och ändamålsenlig identitetskontroll. Ansvaret för att skapa en sådan infrastruktur måste åvila staten i egenskap av infrastrukturförvaltare.”

”Om en passagerare uppvisar ett dokument med ett fotografi med text skriven på t ex persiska eller arabiska, förväntas transportören kunna ta ställning till om detta är en giltig identitetshandling?”

”hur ska transportören visa att identitetskontroller genomförts för att undvika att påföras sanktionsavgift?”

Svensk Sjöfart:

”Merkostnaderna för enbart överfarten Helsingborg-Helsingör förväntas bli 50-60 MSEK per år. Dock inte inräknat något krav på registrering av passagerare vilket indikeras i förslaget.”

”Att införa ett strikt ansvar för denna mycket betungande uppgift som nu tillfaller privata företag är helt oacceptabelt.”

 

 

 

 

 

 

Läs om vår kommentarspolicy